W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Konwersja Licencji


Procedura uznania kwalifikacji osobie posiadającej linencje wydaną przez państwo z poza EASA

Uznanie kwalifikacji osobie posiadającej licencję wydaną przez państwo nie będące w EASA polega na przeprowadzeniu sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na podstawie których ATO może opracować indywidualny program szkolenia (IPS). Ilość godzi szkolenia zależy od wyników sprawdzianów kandydata oraz minimalnych wymagań przepisów licencjonowania. Po przeprowadzeniu doszkolenia ATO wystawia rekomendacje i kandydat może ubiegać się o egzamin państwowy.


Poniżej opisano procedurę uznania kwalifikacji lotniczych:

ANALIZA KANDYDATA
Uznanie kwalifikacji osobie posiadającej licencję wydaną przez państwo nie będące w EASA w ATO- ROYAL-STAR AERO  poprzedza Analiza kandydata - tj. sprawdzenie dokumentacji lotniczej kandydata. Analizy dokonuje Kierownik Szkolenia (HT). Ma ona na celu zastosowanie odpowiedniej procedury uznania kwalifikacji w oparciu o indywidualne potrzeby kandydata. Analizie podlegają następujące dane:

  • dane personalne kandydata
  • rodzaj i ważność licencji, które podlegają uznaniu
  • ważność uprawnień w niej zawartych,
  • ważność orzeczenia lotniczo – lekarskiego zgodne z załącznikiem IV część-MED do Rozporządzenia (UE) nr 1178/2011
  • świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej
  • informacja o ewentualnych okresach nieważności i/lub powodach zawieszenia
  • uprawnień, upoważnień lub licencji lotniczych.
  • Nalot samolotach: ogólny, dowódczy, dowódczy po trasach i przelotach, w nocy (w tym szkolny), według przepisów IFR (w tym szkolny), na klasie samolotów MEP(L) (w tym szkolny), w kabinie treningowej, Przelot samodzielny na odległość pow. 300 NM,
  • Inne dodatkowe informacje poświadczające jego doświadczenie lotnicze

EGZAMIN TEORETYCZNY WSTĘPNY w ATO
Egzamin teoretyczny wstępny przeprowadzany jest w formie testowej z zakresu wiedzy niezbędnej do uzyskania licencji i/lub uprawnienia, których będzie dotyczyło uznanie. Egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzenie wiadomości teoretycznych kandydata niezbędnych w zakresie korzystania z uprawnienia i/lub licencji.
Zaliczony Egzamin teoretyczny wstępny stanowi podstawę do przeprowadzenia egzaminu praktycznego

Jeżeli kandydat nie zaliczył egzaminu, to w indywidualnym toku szkolenia opracowany będzie tok doszkolenia kandydata.

Kandydat który przedstawi zaliczony egzamin z nadzoru lotniczego przeprowadzony zgodnie z przepisami FCL  lub ukończony (certyfikowany/ uznany przez ULC) teoretyczny kurs na licencje i/lub uprawnienia, których będzie dotyczyło uznanie nie podlega egzaminowi teoretycznemu i uważa się go za zaliczony.

EGZAMIN praktyczny WSTĘPNY w ATO

Egzamin praktyczny wstępny przeprowadzany jest na samolocie w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnej do uzyskania licencji i/lub uprawnienia, których będzie dotyczyło uznanie. Na podstawie analizy kandydata oraz uzyskanego wyniku z egzaminu instruktor egzaminujący z ATO w porozumieniu z HT opracowywują indywidualny tok doszkolenia praktycznego.

W przypadku spełnienia przepisów FCL oraz zaliczenia egzaminu wstępnego teoretycznego i praktycznego ATO wystawia zaświadczenie potwierdzające pozytywne rekomendacje w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnej do uzyskania licencji i/lub uprawnienia. Na podstawie w/w zaświadczenia kandydat może ubiegać się o egzamin państwowy.