W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Szkolenia Mechaników w Royal-Star Aero


Możliwe „ścieżki” kariery do licencji mechanika

Niewiele osób zainteresowanych lotnictwem, zwłaszcza młodych, podejmujących decyzje o swoim przyszłym zawodzie wie jakie są możliwe ścieżki kariery do licencji mechanika lotniczego. Zawód ten może dostarczyć zadowolenia z wykonywanej pracy oferując atrakcyjne zarobki w Polsce, a zwłaszcza na świecie i nie trzeba długo szukać by znaleźć odpowiedniego pracodawcę.

Przed obraniem właściwego kierunku kształcenia należy w pierwszej kolejności zapoznać się z kategoriami licencji i uprawnieniami wynikającymi z nich, które może uzyskać mechanik lotniczy.

Licencje mechanika lotniczego jest wydawana zgodnie z przepisami Part-66 i jest dokumentem poświadczającym posiadanie wiedzy oraz doświadczenia wymaganego przez odpowiednie przepisy europejskie do bezpiecznego realizowania zadań obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów. Warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym, do wydania mechanikowi przez organizację obsługową upoważnienia do poświadczania obsługi jest posiadanie licencji odpowiedniej kategorii. Wyróżnia się następujące kategorie licencji:

Kategoria AMechanik obsługi
Kategoria B1Technik - mechanik
Kategoria B2Technik - awionik
Kategoria CInżynier obsługi hangarowej

W ramach kategorii A i B wyróżnione są podkategorie wg rodzajów statków powietrznych (samoloty i smigłowce) oraz silników (turbinowe i tłokowe) na nich zabudowanych

Mamy zatem następujące podkategorie:

AA1Samoloty z silnikami turbinowymi
A2Samoloty z silnikami tłokowymi
A3Śmigłowce z silnikami turbinowymi
A4Śmigłowce z silnikami tłokowymi
B1B1.1Samoloty z silnikami turbinowymi
B1.2Samoloty z silnikami tłokowymi
B1.3Śmigłowce z silnikami turbinowymi
B1.4Śmigłowce z silnikami tłokowymi

Licencja kategorii B2 oraz C nie posiada podkategorii.

Upoważnienie do poświadczania obsługi liniowej statków powietrznych, w przewidzianym dla danej kategorii zakresie, organizacja obsługowa może wydać posiadaczom licencji kategorii B1 i/lub B2 na dany typ statku powietrznego lub licencji mechanika obsługi kategorii A (po szkoleniu na zadanie, w węższym zakresie - poświadczanie czynności wykonanych osobiście, prosta, planowa obsługa liniowa oraz usuwanie drobnych usterek.

Upoważnienie do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych organizacja obsługowa może wydać posiadaczom tylko licencji inżyniera obsługi kategorii C na dany typ statku powietrznego.

Natomiast do wydania upoważnienia do poświadczania obsługi hangarowej statku powietrznego, innych niż duże, wymagana jest posiadanie licencji kategorii B1 i B2 na dany typ statku powietrznego.

Minimalny wiek dla wydania licencji mechanika lotniczego wynosi 18 lat natomiast dla personelu poświadczającego czynności obsługowe w organizacji obsługowej wynosi 21 lat.

Podstawowa wiedza techniczno-lotnicza

Składający wniosek o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego lub o dodanie kategorii lub podkategorii do licencji na obsługę techniczną statku powietrznego musi wykazać w drodze egzaminu, właściwy poziom wiedzy teoretycznej ze wszystkich, związanych z daną kategorią licencji, modułów tematycznych wiedzy techniczno-lotniczej zgodnie z tabelą umieszczoną w przepisach Part 66. Wymagany egzamin może być przeprowadzany przez organizację szkoleniową zatwierdzoną wg przepisów Part147 lub przez ULC.

Niezbędną wiedzę wnioskujący może zdobyć na trzy sposoby:

  • poprzez samokształcenie – kandydat na mechanika po uzyskaniu wymaganego doświadczenia praktycznego w obsłudze statków powietrznych pozostających w eksploatacji i musi zaliczyć egzaminy z zakresu podstawowej wiedzy ogólno-lotniczej z odpowiednich modułów.
  • poprzez naukę w dowolnej szkole średniej lub wyższej - istnieje możliwość uznania, w indywidualnym trybie, kwalifikacji technicznych uzyskanych przez kandydata w przeszłości w zamian za wymagane egzaminy z podstawowej wiedzy ogólno-lotniczej. Uznawanie kwalifikacji odbywa się na podstawie zatwierdzonego Raportu Uznawania Wiedzy, który daje możliwość porównania w jakim stopniu ukończenie szkoły średniej lub wyższej pokrywa się z sylabusem danego modułu i znajdziemy go na stronie www.ulc.gov.pl. Na podstawie tego dokumentu absolwenci szkół mają zaliczone około połowę modułów, a zaliczenie następnych mogą uzyskać poprzez samokształcenie lub naukę w organizacji szkolącej mechaników lotniczych.
  • poprzez naukę w organizacji szkoleniowej Part 147, która posiada odpowiedni certyfikat na interesującą nas kategorię lub podkategorię do szkolenia i egzaminowania z podstawowej wiedzy techniczno-lotniczej.

Praktyka

Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla każdej kategorii i podkategorii licencji doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego pozostającego w eksploatacji wnioskującego sięga on od 1 roku do 5. Praktykę tą może zdobyć w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każdą czynność wykonaną przez tą osobę musi zostać poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Minimum 6 miesięcy tej praktyki musi odbyć się w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Pozostały wymagany czas może być zaliczony z ostatnich 7 lat pracy w lotnictwie, przed datą złożenia wniosku.

Poniżej został przedstawiony w tabelce niezbędny czas doświadczenia praktycznego wymagany w celu wydania licencji

Kategoria:Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP pozostającego w eksploatacji
Bez szkoleniaUznane szkolenie techniczne („skilled worker”)Szkolenie ogólno-lotnicze w Organizacji Part-147
A
B1.2
B1.4
3 lata2 lata1 rok
B2
B1.1
B1.3
5 lat3 lata2 lata

Szkolenie specjalistyczne (na typ)

Licencje kategorii B1, B2 oraz C są ważne, w sensie możliwości korzystania z przywileju poświadczania obsługi statku powietrznego określonego typu, tylko wówczas gdy typ statku powietrznego jest wpisany do licencji. Licencja kategorii A jest licencją ogólną – bez wpisu typu statku powietrznego.

Warunkiem uzyskania wpisu typu statku powietrznego do licencji kategorii B1, B2 i C jest zaliczenie szkolenia i/lub egzaminu na dany typ statku powietrznego.

Szkolenie na typ składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu. Może być prowadzone w Lotniczym Ośrodku Szkolenia Technicznego Part-147 lub np. w organizacji obsługowej lub u producenta według zatwierdzonego/uznanego przez ULC programu szkolenie na typ i trwa od 2 tygodni do 4 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania technicznego statku powietrznego oraz posiadanego doświadczenia obsługowego przez mechanika lotniczego.

Jaką najkrótszą i najtańszą drogę obrać do kariery mechanika lotniczego?

Aby obniżyć koszty szkolenia, a zarazem zdobyć niezbędną wiedzę lotniczą, która pomoże nam w zdobywaniu kolejnych uprawnień i przygotuje nas do obsługi nowoczesnych statków powietrznych, należało by ubiegać się o szkolenie podstawowe na licencję kategorii A w Lotniczym Ośrodku Szkolenia Technicznego Part-147 którego czas trwania wynosi 4 miesiące. Po udokumentowaniu rocznej praktyki uzyskujemy licencje i możemy ubiegać się o pracę mechanika lotniczego w organizacji obsługowej. Po 6 miesiącach praktyki możemy ubiegać się o licencję podkategorii np. B1.2, a szkolenie podstawowe na kat A daje nam mocne fundamenty wiedzy by podejść eksternistycznie do egzaminów na licencję kategorii B. Po jej uzyskaniu możemy starać się o szkolenie na typ dużego lub małego statku powietrznego, który już pozwoli nam podjąć pracę na świecie. Jeżeli przepracujemy kolejny rok jako personel wspomagający, a firma w której pracujemy posiada również obsługę hangarową to może ubiegać się o licencję kategorii C.

Z takim doświadczeniem i uprawnieniami możemy zajmować stanowiska kierownicze w organizacjach obsługowych w Polsce i zagranicą oraz liczyć na znaczące wynagrodzenia oraz czerpać satysfakcję z zawodu mechanik lotniczy

Rozszerzenie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, ze względu na różne zakresy i poziomy wiedzy podstawowej techniczno-lotniczej wymagane przez Part-66 (zgodnie z Załącznikiem I do Part-66), pociąga za sobą konieczność zaliczenia egzaminów z brakujących modułów lub z wybranych zagadnień (podmodułów). Poza tym, zgodnie z 66.B.110 wnioskujący musi udowodnić uzyskanie praktycznego doświadczenia przy obsłudze statku powietrznego właściwego dla wnioskowanej - nowej kategorii/podkategorii.

Wymagania w zakresie doświadczenia mogą być zmniejszone o 50%, jeżeli wnioskodawca ukończył zatwierdzony kurs w Organizacji Part-147, odpowiedni dla danej podkategorii.

Zobacz wymagane egzaminy z modułów dla poszczególnych kategorii.